Hoe kan de Field Service sector hierop inspelen?


Duurzaamheids transitie


“Er moeten tot 2050 circa acht miljoen woningen toekomstbestendig worden gemaakt.”

De transitie naar duurzamer leven, bouwen en wonen is in volle gang. Energie gaat van traditioneel naar groen. Hoe ga je hiermee om?

De komende vier jaar investeren we volgens het regeerakkoord bijna vier miljard euro per jaar in energie- en klimaatmaatregelen. De installatiesector speelt hier een belangrijke rol in. Denk hierbij aan het installeren van steeds meer warmtepompen, zonnepanelen en laadpalen. Een ander belangrijk onderwerp in deze transitie is het omgaan met verbruik (besparing), opwekking en de opslag van energie. Ook duurzaam gebruik van materialen neemt een hoge vlucht. Voor de installatiebranche zijn de gevolgen van het verduurzamen groot. Hoe kun je hierop inspelen?

Uitdagingen

  • Energietransitie van 'fossiel' naar 'groen'
  • Stroomversnelling in de bouw
  • Ketenpartners betrekken
  • Hergebruik van grondstoffen

Energietransitie van 'fossiel' naar 'groen'

Door de aantrekkende economie en bewustwording van de noodzaak van duurzame energie, wordt er massaal geïnvesteerd in duurzame oplossingen. In het regeerakkoord is opgenomen om per jaar 50.000 bestaande woningen onafhankelijk te maken van gas. Daarbovenop komen nog de kantoren, publieke voorzieningen en scholen.

In 2025 zijn er hele wijken die van energie worden voorzien door warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen, pelletketels, elektrische alternatieven en wellicht zelfs waterstofcellen. Alle nieuwgebouwde utiliteitsgebouwen en woningen moeten in 2020 BENG, bijna-energieneutrale gebouwen, zijn. Bovendien onderzoeken energie-intensieve industrieën, zoals de chemiesector, de mogelijkheid om delen van het productieproces te elektrificeren.

Zonne- en windenergie worden steeds goedkoper. Warmte- en koude opvang, warmtenetten, windmolens, zonnepanelen en biomassa zorgen ervoor dat het netwerk van woningen en bedrijven straks per saldo energie oplevert. In moderne kantoren worden verlichting en temperatuur per gebruiker ingesteld. ‘Bewoners’ kunnen een eigen ‘climate bubble’ creëren, die ze efficiënt met hun smartphone aansturen.

Stroomversnelling in de bouw

Om bestaande woningen om te bouwen tot nul-op-de-meter-woningen zijn innovaties nodig in bouw- en installatieconcepten. Ingrijpende veranderingen in de constructie van bestaande huizen zijn nodig, zoals isolatie, slimme installaties en eigen energieopwekking en -opslag. De bouwkundige onderdelen van een woning dienen daarbij integraal ‘samen te werken’ met de verschillende installaties in het huis.

De behoefte aan het energieneutraal maken van bestaande woningen zal de komende jaren alleen maar toenemen, en dat biedt kansen. Een grote orderintake in combinatie met mogelijkheden voor ‘seriële productie’ van installaties in vergelijkbare huizen biedt mogelijkheden tot efficiëntie en kostenreductie. De ontwikkeling van een industrieel

bouwproces leidt ook tot nieuwe vormen van samenwerking. Zijn installateurs straks aan het werk in de fabriek van de aannemer, voegen ze in hun eigen fabriek bouwkundige onderdelen toe aan de installatie of ontstaat er een gezamenlijke fabriek?

Ketenpartners betrekken

De rol van de installateur in de keten verandert. Het op de juiste manier inzetten en combineren van nieuwe technieken ten behoeve van verduurzaming in de gebouwde omgeving, in de industrie en in infrastructurele projecten wordt complexer. De installateur is de partij die de benodigde kennis heeft en kan daarom optreden als verbinder van partijen, als ketenregisseur.

De aandacht verandert van apparaten naar systemen. Er zal vaker op systeemniveau met partners in de keten moeten worden samengewerkt. Dat vraagt om andere, interdisciplinaire vaardigheden waarbij de installatiesector bij uitstek kan optreden als verbinder van partijen.

Hergebruik van grondstoffen

Met grondstoffen en materialen dient anders omgesprongen te worden. Niet alleen vanwege dreigende tekorten door de groeiende wereldbevolking en stijgende levensstandaard, maar ook doordat ‘onnodige’ winning, productie en transport van grondstoffen en materialen om energie vragen en extra uitstoot opleveren. Voor de bouwsector, infra, utiliteit en industrie is circulariteit een groot thema. De installatiebranche gaat hier volop in mee. De digitalisering maakt het mogelijk op maat te produceren en materiaalverlies te beperken. Door voorspellend onderhoud en het nemen van innovatieve maatregelen neemt de technische levensduur van de installaties toe en zijn minder schaarse grondstoffen nodig.

Circulaire economie

Een circulaire economie is een economisch systeem waarin waarde behouden blijft of ontstaat door producten en grondstoffen te hergebruiken en vernietiging van grondstoffen te minimaliseren. Dat brengt veel kansen: meer ketensamenwerking, innovatie, minder grondstoffenverbruik en minder afval. Met integraal, circulair denken, verschuift de aandacht van een onderdeel, product of apparaat naar ‘systemen’ en het grote geheel. Servitization gaat hand in hand met de ontwikkeling naar een circulaire economie. Binnen deze trend wordt overgegaan van bezit naar gebruik.

Het uitgangspunt van de circulaire economie is om producten en materialen zo lang mogelijk in omloop te houden, door middel van slim hergebruik en door de juiste keuzes. Dat begint al in de ontwerpfase en zelfs daarvoor. Als bijvoorbeeld het ‘bezit van de infra’ bij de installateur blijft, en als die ‘diensten’ in plaats van producten gaat verkopen, draagt dit bij aan de focus op circulariteit.


“De CO2-emissie in Nederland moet volgens het regeerakkoord in 2030 de helft zijn van die in 1990. In 2050 is het doel 80 tot 95 procent reductie.”

Meer lezen over dit thema?

Hieronder vindt u een zorgvuldige selectie van bronnen waarmee je je nog verder kunt verdiepen in dit thema.

CONNECT2025

CONNECT2025 geeft zicht op de impact van techniek, voor een Nederland op weg naar 2025. Het is de derde toekomstverkenning voor Nederland en de installatiebranche. CONNECT2025 is bedoeld als leidraad en inspiratie.

Infographic CONNECT2025

CONNECT2025 in één handig overzicht.

Blog Smart Maintenance, hoe benut u de kansen?

Technologische ontwikkelingen, zoals het Internet of Things (IoT), zorgen ervoor dat we steeds beter in staat zijn om data te verzamelen van technische installaties over onder andere gebruik, belasting en conditie. Hoe benut je de kansen van Smart Maintenance?

Actuele thema's Field Service

Onze visie op Field Service